Uitnodiging ALV (met jaarcijfers)

8 november 2010door Webmaster

De jaarlijkse ledenvergaderiing (ALV) zal plaatsvinden op vrijdag 19 november. Hierbij treft u de agenda aan. De stukken zijn op verzoek verkrijgbaar via info@korfbal.net. Ook zijn ze af te halen bij Elly Tanis. Er zijn ook enkele exemplaren aanwezig in de kantine.

Secr. E. Tanis-Udo
Rondeel 82
4791 LB  Klundert
0168 – 402271

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de A.L.V.

Vrijdag 19 november 2010.
Aanvang 20.00 uur.
In het clubgebouw. 

Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Mededelingen
  – telling aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Notulen ALV  6 november 2009.
 5. Verslag en resultaten 2009-2010 / Plannen en activiteiten 2010-2011.
 6. Financieel jaarverslag 2009-2010.
 7. Begroting 2010-2011.
 8. Vaststelling contributies 2010-2011.
 9. Decharge bestuur.
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Kees Ploeg.
  Het bestuur stelt voor Hans Posthumus te benoemen als voorzitter.
  Het bestuur vraagt de vergadering mandaat tot het benoemen van een 7e bestuurslid.

  Volgens artikel 11 lid 3 van de statuten mogen stemgerechtigde leden ook kandidaten stellen. Een voordracht moet door minimaal 5 stemgerechtigde leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 11. Benoeming kascontrole commissie.
 12. Benoeming commissies, werkgroepen & functionarissen.
 13. Rondvraag.
 14. Jubilarissen.
 15. Sluiting.

Het bestuur

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy