Uitnodiging ALV 2009

26 oktober 2009door Webmaster
Het bestuur nodigt de leden van DSO uit tot het bijwonen van de A.L.V. op vrijdag 6 november 2009, aanvang 20.00 uur in het Clubgebouw “Veldzicht” aan de Ambachtsherenweg. De stukken zijn verkrijgbaar in de kantine of op aanvraag via info@korfbal.net.


Uitnodiging

Secr.    E. Tanis-Udo
Rondeel 82
4791 LB  Klundert
0168 – 402271

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de A.L.V.
Vrijdag 6 november 2009.
Aanvang 20.00 uur.
Clubgebouw Veldzicht aan de Ambachtsherenweg,

Agenda

1.    Opening

2.    Ingekomen stukken

3.    Mededelingen
– telling aanwezige stemgerechtigde leden

4.    Notulen ALV  14 november 2008

5.    Verslag en resultaten 2008-2009

6.    Plannen en activiteiten 2009-2010

7.    Financieel jaarverslag 2008-2009

8.    Begroting 2009-2010

9.    Vaststelling contributies 2009-2010

10.    Decharge bestuur

11.    Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend :        Ad Schreuders en Annet Bon
Aftredend en herkiesbaar:    Ad Buckens
Voorgedragen kandidaat:     Willem van Dueren – den Hollander
(penningmeester)

Volgens artikel 11 lid 3 van de statuten mogen stemgerechtigde leden ook kandidaten stellen.
Een voordracht moet door minimaal 5 stemgerechtigde leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

12.    Benoeming kascontrole commissie

13.    Benoeming commissies, werkgroepen & functionarissen

14.    Rondvraag

15.    Jubilarissen

16.    Sluiting

Het bestuurROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy