Uitnodiging ALV donderdag 6 november 2014

26 oktober 2014door Webmaster

Hierbij nodigt het bestuur alle stemgerechtigde leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 6 november 2014. Hieronder vinden jullie de agenda. Het belooft een zeer interessante avond te worden waarbij het bestuur behalve de jaarlijkse verantwoording ook nadrukkelijk naar de toekomst wil kijken. Wij zullen onze speerpunten toelichten voor de komende 5 jaar: speelniveau DSO-jeugd, vrijwilligers en groei. Daarnaast worden Corrie Crezee en Marcel Bongers gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van DSO en zullen we enkele bestuursbesluiten nader toelichten (VOG en schoonmaak).
Kortom, een vol programma met ruimte voor ieders inbreng. We zien jullie graag op donderdag 6 november!

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen en telling aanwezige stemgerechtigde leden

 4. Notulen ALV 1 november 2013

 5. Verslag 2013-2014 (Zie bijlage 1)

 6. Financieel jaarverslag 2013-2014 (Zie bijlage 2)

 7. Begroting 2014-2015

 8. Vaststelling contributies 2014-2015

 9. Decharge bestuur en Benoeming kascontrole commissie

 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar Ellen Leijten
  Aftredend en herkiesbaar Ria Verkijk

  Volgens artikel 11 lid 3 van de statuten mogen stemgerechtigde leden ook kandidaten stellen. Een voordracht moet door minimaal 5 stemgerechtigde leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 11. Benoeming commissies, werkgroepen & functionarissen (Zie bijlage 3)

 12. Jubilarissen:
  Corrie Crezee 25 jaar lid
  Marcel Bongers 25 jaar lid

 13. Pauze

 14. Beleidsplan DSO 2014-2019

 15. Introductie VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

 16. Schoonmaak

 17. Rondvraag

 18. Sluiting

ROUTE BESCHRIJVING

ADRES GEGEVENS

VELD
Molenvliet 9a
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert
0168 - 402751

ZAAL
Molenvliet 7
Sportpark de Niervaert
4791 GB Klundert

OVERIGE INFORMATIE

© 2024 KV D.S.O. Klundert
Alle rechten voorbehouden

Privacy policy
Cookie policy